تگ ها

آدامس

آیا آدامس تریدنت سرطان زاست ؟!

آدامس تریدنت سرطانزا و عقیم کننده است ؟! مدتی است شایعاتی مبنی بر سرطانزا بودن و عقیم کننده آدامس تریدنت شنیده میشود . اساس این شایعه درج عبارتی مبنی برغیر قابل فروش بودن "Not for sale in U.S.A"  در امریکاست به گزارش راهنمای کرج به نقل از…