تگ ها

اوراق بهادار قیمت

مفاهیم پایه بورس و اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار جزء لاینفک نظام اقتصاد سرمایه داری میباشد و یکی از ‏بازارهای مهم و غیرقابل انکاری است که شرکتها ی پذیرفته شده در ان ‏ ‏سرمایه ی خود را از ان تأمین میکنند به عبارت دیگر بورس اوراق بهادار ‏سازمانی است که سرمایه گذاران را…