تگ ها

اینترنت 4gهمراه اول

جدول مقایسه ای سرعت اینترنت۴G با ۳G

اینترنت ۴G  هم حالادر دسترس است . سرعت اینترنت هر چند همیشه دغدغه بسیاری از کاربران بوده لیکن در سالهای اخیر با بروز شدن تکنولوژی ، خوشبختانه به نحو چشمگیری نسبت به سال های قبل بهبود پیدا کرده است . هر چند هنوز هم در قعر جدول کیفیت و قیمت…