تگ ها

بازار مسکن پس از توافق

مسکن :بازار مسکن پس از رفع تحریمها رونق می گیرد؟

مسکن : در سالهای اخیر بازار مسکن به واسطه افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم با رکود مواجه شده است. به باور بسیاری از کارشناسان این رکود موجب گشته است تعداد زیادی از صنایع وابسته مسکن نیز با بحران روبرو شوند. حتی بسیاری از واحدهای صنفی…