تگ ها

تاثیر تبلیغات ماهواره ای

تبلیغات در ماهواره، مجوز محصول را باطل می کند

مساله تبلیغات در شبکه های ماهواره ای همواره مورد پرسش تولیدکنندگان بوده است و اینکه برای این مورد قانون یا مجوزی وجود دارد یا خیر . در سالهای اخیر افراد و موسسات  سودجو و غیر مجاز همیشه  از تبلیغات در ماهواره به عنوان راهی برای فروش بیشتر…