تگ ها

تعصب

۶ گروه از مردان که دشمن عشق و خوشبختی هستند

شیرینی زندگی مشترک و موفقیت آن حاصل دوستی و تبادل دائم عشق و محبت طرفین نسبت به  هم است ولی متاسفانه گاهی شوهران ، در بروز احساسات و عواطف خود نسبت به همسر کوتاهی کرده و ناخواسته مشکلات عدیده ای را در زندگی مشترک بوجود می آورد . شاید بهتر…