تگ ها

رانندگان کرج

دلایل پرخاشگری رانندگان ایرانی در گفتگو با رئیس راهور استان البرز

پرخاشگری در رانندگان موجب می شود که بیشترین وقت خود را در این جنگ و گریز تباه می کنند و بی آنکه خود بدانند درگیر نبردی بیهوده می گردند .شهرنشینی و متغیرهای مربوط به آن، رانندگان را ناخواسته درگیر عصبانیت و پرخاشگری می کند. رئیس پلیس…