تگ ها

سد کرج چگونه ساخته شد

شناگرانی که در سد کرج به استقبال مرگ می روند

سد کرج به دلیل موقعیت خود و گرمای تابستان همواره با شناگرانی مواجه است که علیرغم هشدارها ، باز هم جان خود را به خطر می اندازند. عموق زیاد آب و سنگینی آب سد کرج ، با ایجاد خستگی ناگهانی در عضلات ، هر لحظه میتواند شناگر را به کام مرگ بکشاند .…