تگ ها

غلبه بر بیخوابی

۱۳ راه غلبه بر بی خوابی

بی خوابی را همه تجربه کرده ایم ! خواب کافی در شبانه نقش مهمی در شادابی و انرژی فرد برای امور روزانه دارد . پژوهش ها نشادن داده است بی خوابی و کم خوابی عوارض و آثار وخیمی  بر بدن دارد . عوارض کم خوابی و بی خوابی بر بدن : کاهش بهره ذهنی ابتلا…