تگ ها

محمد علی کلی در ایران

تصویری دیده نشده از محمدعلی کلی و شعبان استخونی

محمدعلی کلیاز محبوترین اسطوره های ورزشی جهان است و شعبان جعفری معروف به شعبان استخونی از منفورترین چهره ها نزد ایرانیان! شعبان جعفری از اوباش فعال در کودتای ۲۸ مرداد است که حتما از نقش خائنانه این فرد در سقوط دولت قانونی کشور مطالبی خوانده…