تگ ها

مدیریت کسب و کار

عادت های روزانه یک مدیر موفق که باید بیاموزیم

مدیر موفق | موفقیت نه ارثی است نه عجیب . موفقیت نتیجه آموزش و مدیریت جنبه های مختلف زندگی است . بزرگترین الگوها و اسطوره های کار و تجارت ، عادتهایی دارند که با الگو گرفتن و پیروی از آن میتوان مسیر زندگی را تغغیر داد . از همین امروز تغییر را…