تگ ها

مراقبت از ناخنها

چگونه ناخن های زیبا و بلندی داشته باشیم؟

بد شکلی ناخن ها و خوب بلند نشدن ناخن و براحتی شکستن ناخن ها ، تمامی این موارد سوالاتی هست که ذهن انسان را درگیر می کند. چطور می توانیم ناخن های زیبا و بلندی داشته باشیم؟ ناخن عبارت است از صفحه شاخی مانند نازکی که سرانگشتان دست و پا وجود…