تگ ها

مسدود کردن پیامک تبلیغاتی

سامانه جدید مقابله با مزاحمت های پیامکی

سوء استفاده های مختلف از اطلاعات و اموال شخصی شهروندان نه تازگی دارد نه تمامی . افرادی که به خود اجازه میدهند برای انواع خدمات بی ارزش و زرد خود وقت و بی وقت از مردم سلب آسایش کنند و خود اپراتورها با بیشترین ارسال پیامهای اجباری و ناخواسته…