تگ ها

نقد نشدن چک

ماجرای عجیب چک ۵۰۰ هزار دلاری راکفلر که نقد نشد !

نقد نشدن چک | مدیر شرکتی روی نیمکتی در پارک نشسته بود و سرش را بین دستانش گرفته بود و به این فکر می کرد که آیا میتواند شرکتش را از ورشکستگی نجات دهد یا نه.بدهی شرکت خیلی زیاد شده بود و راهی برای بیرون آمدن از این وضعیت برایش وجود…