تگ ها

پرورش بلدرچین سودهی دارد

کارآفرینی در حیاط ۱۲ متری به روایت یک کارآفرین

استخدام و اشتغال بزرگترین دغدغه جوانان و سیستم مدیریت کشور است .لیکن در حالیکه  ۸ میلیون تحصیلکرده بیکار ، در انتظار گشایش و شغل پشت میز نشینی نشسته اند برخی جوانان آستین همت بالازده و به جای انتظار ، در قامت کارآفرین ، شغل ایجاد کرده اند .…