تگ ها

پلیس راهنمایی و رانندگی

پرتاب زباله از پنجره ماشین جریمه دارد

پرتاب زباله از ماشین از رفتارهای بسیار زشت و دور از شان و شئون زندگی اجتماعی است که خوشبختانه از این پس جریمه دارد . باشد که آن عده معدود ، از این پس شهر خود را خانه خود بدانند . اخذ جریمه برای پرتاب زباله از پنجره ماشین : رییس پلیس…