تگ ها

چلوکبابی کرج

چلوکباب با قیمت شگفت انگیز!(عکس)

غذای ارزان ، این روزها در نقاط مختلف شهرها به چشم می خورد . آشپزخانه هایی که هر یک در رقابت با دیگری هر روز سعی در پایین آوردن قیمت می کنند . ولی به نظر می رسد این پایین آوردن قیمت به حد انتحار رسیده است ! هر طور حساب کنید با نرخ مواد اولیه…